actor

 1. Yoraee
 2. Nashtya
 3. Indsh
 4. styx92
 5. DreamX
 6. Vis_Mage
 7. charlesthehurst
 8. PurpleXCompleX
 9. CainReval
 10. RicoRob
 11. styx92
 12. GoodSelf
 13. Eff-n-Geoff
 14. Jonforum
 15. styx92
 16. Zack Phoenix
 17. LordDrake
 18. xpluffy
 19. ramza
 20. nomron