Tamer of the Emptiness II [EN] / Pogromca Pustki II [PL]

HGS

Villager
Member
Joined
Sep 5, 2016
Messages
9
Reaction score
0
First Language
Poland
Primarily Uses

 
PARTNERS:
https://www.facebook.com/wosox.biuro/?fref=ts - Wosox - shop
https://www.facebook.com/redoctopusweb/?fref=ts - Red Octopus Music - music composer
ts-pl.pl - Team Speak
http://kanapeczkowy.eu - Kanapeczkowy.eu - Unturned servers

WE ARE HERE:
Gamejolt.com http://gamejolt.com/games/pogromca-pustki-ii-zlodziej-kamienia/162774FACEBOOKhttps://www.facebook.com/haxotvpustkaakt2/?fref=tsFREQUENTLY ASKED QUESTIONS:

EN / PL


1. RUBY are using? / Używacie RUBY?
Nope
 


2. How many people has your team? / Ile osób liczy wasz zespół?
Fourteen. I programs and create graphics, and the rest of this story and dubbing.
 


3. In what languages you plan to release the game? / W jakich językach planujecie wydać grę?
Polish originally
English
Germany
French
Spanish
 


4. How many games have already done? / Ile gier macie już zrobiliście?
Pogromca Pustki II is our second game only. Pogromca Pustki I it was the first game.
 


5. Do you create your own resources? / Czy tworzycie własne zasoby?
Yes. Music and graphics are ours. Audio content is a reworking of Titan Quest.
 


6. Will the game be free? / Czy gra będzie darmowa?
Yes, but we plan paid DLC with additional tasks and lands.
 


7. I want you to help financially, if it is possible? / Chcę was wspomóc finansowo, czy jest taka możliwość?
Yes, it is. In this case, contact us.BASIC INFORMATION:

[PL]


Gatunek: RPG, Survival, Horror, Przygoda
Zespół: Haxo Game Studios
Czas akcji: Starożytność
Miejsce akcji: Kartagina, Brytania, Syrakuzy
Platforma: Windows
Etap prac: 10%
Technologie: Gimp, RPG Maker XP
Krótki opis fabuły: Kontynuacja przygód bohatera z pierwszej części, który okazuje się, że nie zginął podczas ratowania ludzkości. W drugiej odsłonie jest świadkiem kradzieży "kamienia strażniczego" przez zgraję podejrzanych ludzi. Kamień strażniczy to potężny artefakt, który zapewnia dodatkową potęgę bestiom, lub bardzo wprawionym magom. Jednak posiadanie takiego artefaktu powiązane jest z zagładą świata, z którego pochodzi. Główne podejrzenia padają na maga (demona w ludzkiej postaci) Adysa, którego poznajemy w pierwszej części gry. A to dlatego, że już jeden świat tak zniszczył. Ten wypiera się wszystkiego i oświadcza, że pomoże nam znaleźć prawdziwego złodzieja potężnego artefaktu. Wkrótce okazuje się, że sprawa jest bardziej skomplikowana niż można by przypuszczać....

[EN]
Type:
RPG, Survival, Horror, Arcade, Action
Team: Haxo Game Studios / HGS
Time action: Ancient
Place action: Carthage, Scandinavia, Rome, and surprise only for the hardcore players Oriental :p
Platform: Windows
Technologies: RPG Maker XP, Gimp, Paint
Story: Continuation of adventures of the first part, which it turns out that was not killed during the rescue of mankind. In the second installment is witnessing the theft, "Stone Sentry" by a bunch of suspicious people. Stone guardian is a powerful artifact, which provides additional power beasts, or a set into magicians. However, having such an artifact it is related to the destruction of the world, from which it is derived. The main suspicions fall on a magician (a demon in human form) Adys we meet in the first part of the game. And it is because they have one of the world so destroyed. This denies everything and says it will help us find the real thief powerful artifact. It soon turns out that the matter is more complicated than you might think ....

 

GALERY:


WORLD GAME:


MUSIC:ABS:


[PL]
Imperator I od poprzedniego systemu walki w Pogromcy Pustki I różni się pod wieloma względami. Dodano zręcznościowy system walki, który jest zmienny statystycznie w zależności od wielu innych mechanik w grze, które dzieją się w czasie rzeczywistym na mapie. To czego nie widać gołym okiem również ma wpływ na walkę. Przykładowo jeśli mamy piękny słoneczny dzień na pustyni, to nasza postać będzie szybciej się męczyła, a jeśli będzie noc, to jej zmęczenie nie będzie aż takie mocne. System wzbogacono o ataki dystansowe jak strzał z łuku na prośbę wielu osób. Poprawiono inteligencję przeciwnika. Nadal gania on za graczem, ale robi uniki, pije mikstury i ma szereg zdolności. Dodatkowo w system ABS wbudowano możliwość przywoływania tak zwanych petów, które nam pomagają.
[EN]
Emperor I of the previous system fight Ghostbusters Void and differs in many respects. Added arcade combat system, which is statistically variable depending on many other mechanic in the game that are happening in real time on the map. What you can not see with the naked eye also has an impact on the fight. For example, if you have a beautiful sunny day in the desert, our character will be faster tired, and if the night, her fatigue will not be nearly as strong. The enhanced with ranged attacks like a shot from a bow at the request of many people. Improved intelligence opponents. Still ments on the player, but it does dodge, drink potions and has a number of abilities. In addition, the ABS system built into the ability to recall the so-called pets to help us.
MECHANICS:

[PL]
Ci co znają PP I wiedzą czego mogą się spodziewać po kolejnej odsłonie. Przede wszystkim dużej ilości interfejsów i rozbudowanych mechanik, jednak to co obecnie jest tworzone, to już nie jest ta sama gra. Pogromca Pustki przeszedł wiele zabiegów, a jednym z głównych było stworzenie struktury Imperator I, na której stoi. Nowości dotyczą interfejsów, grafiki, oświetlenia, postaci, dialogów i długości fabuły. Dodano nowe receptury alchemiczne, dodano wiele nowych broni i zdefiniowano nowy ich rodzaj"- zwykłe- magiczne- epickie- legendarne- unikatoweGra posiada wiele złożonych systemów w tym:1. Tryb dnia i nocy połączony z systemem pogody i porami roku2. Tryb żywieniowy, który od teraz jest lepiej zbudowany i nie jest tak uciążliwy jak w poprzedniku3. Nowy system ABS, który jest oparty o umiejętności, bloki tarczą, odpychanie przeciwnika, czy ręczną walkę na miecze (system ten jest zręcznościowy)4. 5 drzewek rozwoju postaci od atrybutów, przez mistrzostwa, wiarę, cechy rodowe, aż do survivalu5. System craftingu, warzenia mikstur, zbieractwa, polowania etc..6. Złożony system procentowego lootu ze skrzynek7. W grze znajduje się wiele więcej dobrodziejstwa, jednak nie wszystko chcę póki co zdradzać.
[EN]
Those who know the PP I know what they can expect from the next installment. First of all, a large number of interfaces and complex mechanic, but what is now created, it is no longer the same game. Conqueror of Emptiness has undergone a variety of treatments, and one of the key was to create a structure Emperor I, on which it stands. News refer to interfaces, graphics, lighting, characters, dialogues and story length. Added a new recipe alchemy, added many new weapons and defined a new kind of "
- Normal
- Magic
- epic
- legendary
- unique
The game has many complex systems including:
1. Mode of day and night combined with a system of weather and seasons
2. feeding mode, which from now on is better built and is not as burdensome as its predecessor
3. A new ABS system, which is based on skill, blocks shield repel the enemy, whether manual sword fighting (this system is the arcade)
4. 5 trees character development of attributes for the championship, faith, characteristics at birth to survival
5. The system crafting, brewing potions, gathering, hunting etc ..
6. A complex system percentage loot the boxes
7. In the game there are a lot more benefits, but not all I want for now reveal.
PREMIERE:

[PL]
Planujemy wstępnie na 07.07.2017
[EN]
Preliminary plans for 07.01.2017
CONTACT:
FACEBOOKhttps://www.facebook.com/haxotvpustkaakt2/?fref=tsMAIL: pogromcapustkiteam@gmail.com

 
 
Last edited by a moderator:

HGS

Villager
Member
Joined
Sep 5, 2016
Messages
9
Reaction score
0
First Language
Poland
Primarily Uses
I apologize in advance for the language. He helped me google translator.
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)

Latest Threads

Latest Posts

Latest Profile Posts

I'm sorry about earlier. I have the most hate and the most love for my art at the same time. Felt bad about my thread because I wasn't listening, and because I made it out of a bad mindset to begin with. S'another Thursday for me.

The main character of the book)
Things you can say about your rpg maker project but not your bf/gf: I'm not super committed but it's fun to play around with it.
putting a puzzle in my game that BSODs the player's computer if they complete it

Forum statistics

Threads
94,368
Messages
920,338
Members
124,134
Latest member
scrollstorm
Top